Blogg

Hur fungerar ett kärnkraftverk?

Att producera el i kärnkraftverk har blivit en alltmer kontroversiell fråga. Säkerhetsregler gör att investeringar i nya kraftverk kan bli ekonomiskt omöjliga. Politiker ändrar spelreglerna för kärnkraftverk och inte minst producerar kärnkraftverk ett restavfall som måste lagras i evinnerlig tid. 

De första kommersiella kärnkraftverken i Sverige startade upp under 1970- och 1980-talen. Till att börja med fanns ingen egentlig opposition mot denna kraftkälla. Opinionen svängde dock kraftigt till följd av det haveri som skedde i Harrisburg, USA, år 1979. Efter folkomröstningen 1980 beslutades det i Sveriges riksdag, att kärnkraften successivt skulle avvecklas. Avvecklingen har dock inte skett enligt de ursprungliga planerna. 

Hur fungerar ett kärnkraftverk i stora drag?

En enkel förklaring till hur ett kärnkraftverk fungerar är att det är som en gigantisk vattenkokare. Vattnet kokar och ångan bringas att driva de turbiner som installerats. Rörelseenergin från turbinerna omvandlas till elektricitet med hjälp av generatorer.

I ett kärnkraftverk används uranatomer som bränsle. Genom beskjutning med neutroner klyvs uranatomerna och energi frigörs som därigenom får vattnet att koka. Vid klyvningen frigörs nya neutroner och en kedjereaktion sätts igång. Denna reaktion måste bromsas, vilket sker genom att vatten tillsätts för kylning. Ur det upphettade vattnet kan energi hämtas enligt delvis olika processer. 

Hur fungerar en generator i ett kärnkraftverk?

I ett kärnkraftverk är generatorn kopplad till en turbin. Via ånga skapas rörelseenergi med hjälp av turbiner. Generatorn omvandlar därefter rörelseenergin till elektricitet med hjälp av magneter och spolar.

Vad händer vid ett kärnkraftshaveri?

Hur fungerar ett kärnkraftverk steg för steg, när ett kärnkraftverk inte fungerar? Tre stora kända olyckor vid kärnkraftverk har inträffat. Orsakerna till haverierna har delvis varit olika. 

  • Harrisburg

Vid kärnkraftverket hade ett underhållsarbete genomförts. Av misstag hade några ventiler lämnats stängda efter arbetet. Matarpumpar för kylvatten gick därmed inte att använda. Det fanns oklara instruktioner vad som skulle ske vid en sådan händelse. Det tog också tid innan personalen förstod vad som hade hänt. En härdskada uppstod innan kylningen återigen kunde startas upp.

  • Tjernobyl

Även denna olycka inträffade efter ett driftstopp för underhåll. Man ville göra ett test av vissa delsystem i anläggningen och därför stängdes ett säkerhetssystem av. Vid testet uppstod en skenande ökning av reaktiviteten. Reaktorns konstruktion ödelades fullständigt. Bland annat kunde inte uranbränslet kylas vilket ledde till en härdsmälta.

  • Fukushima

Haveriet uppstod till följd av en jordbävning och tsunami. Genom kraften från flera flodvågor slogs hela elförsörjningen till reaktorerna ut. Till slut upphörde all kylning och härdsmältor i olika grad uppstod i reaktorerna. Stora mängder vätgas produceras vid härdsmältor. När gasen blandas med syre uppstår explosioner av knallgas. På detta sätt förstördes byggnader i anläggningen. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

X